DIAGNJOSTIKIMI ELEKTRONIK
   Diagnjostikimi elektronik me kompiuter
   kryhet :
 
1) ne rast difekti  te komplikuar elektronik      
    te impiantit te  kondicionerit
 
2) ne rast te modifikimit te parametrave
    sipas deshires dhe pershtatjes
 
                                                                                                 3) ne rast se nderrohet centralina e kontrollit
                                                                                                     te kondicionerit